Szkoła z klasą  |  Organizatorzy  |  Nauczyciel z klasą  |  Akademia  |  Znajdź szkołę  |  Projekty!  |  Logowanie  |  Gazetki  |  Procent!  |

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie
Zadanie 2

Szef zespołu zadaniowego: Anna Andrzejewska - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Członkowie zespołu zadaniowego: Urszula Tucholska - nauczyciel nauczania zintegrowanego, Wiesława Walerczyk nauczyciel - matematyki, Agnieszka Tucholska - matka ucznia klasy IV, Sylwia Kleczewska - uczennica klasy VI


ZASADA 2 Szkoła ocenia sprawiedliwie

Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.


Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.

Zadanie 2 A: Jak lepiej informować o ocenianiu?

1. Kto pracował nad zadaniem?
Szef zespołu zadaniowego - Anna Andrzejewska - nauczyciel nauczania zintegrowanego. Członkowie - Wiesława Walerczyk - nauczyciel matematyki, Urszula Tucholska - nauczyciel nauczania zintegrowanego.
Sprawozdanie opracowały Anna Andrzejewska i Wiesława Walerczyk.

2. Czy ulepszyliśmy system oceniania w szkole?
Nasz system oceniania nie wymagał większej modyfikacji, gdyż opracowując go podjęliśmy wszelkie zabiegi, aby odpowiadał warunkom naszej szkoły. Przystępując do realizacji zadania postanowiliśmy jeszcze raz wnikliwie przeanalizować dotychczas stosowany system i doszliśmy do wniosku, że musimy szczególną uwagę zwrócić na problemy etyczne (ściąganie, podpowiadanie, spisywanie od kolegi), których nie ujęliśmy w dotychczas stosowanym systemie oceniania. Ustalono, że w przypadku przyłapania na ściąganiu nauczyciel unieważnia sprawdzian a uczeń pisze ponownie w ustalonym terminie. Jeśli uczeń podpowiada koledze i nie reaguje na uwagi nauczyciela, nauczyciel prosi podpowiadającego o kontynuację wypowiedzi. Aby uczniowie mieli możliwość lepszej i systematycznej pracy i znali formy oceniania nauczyciele w ramach swoich przedmiotów postanowili przygotować kalendarze oceniania: np. na lekcjach języka polskiego nauczyciel Beata Górska ocenia uczniów w każdej klasie następująco: - sprawdziany gramatyczne (po omówieniu działów: części mowy, części zdania), - sprawdziany ortograficzne (dyktanda) 2 razy w semestrze, - prace klasowe (wypracowania) 1 raz w semestrze, - recytacja utworu (wiersza na pamięć) 1 raz w semestrze, -sprawdzian z lektury (na początku omawiania tekstu), - czytanie tekstu (głośne - proza i poezja) 2 razy w semestrze, - test literacko gramatyczny (na koniec semestru), - wypowiedź ustna (opowiadanie) 1 raz w semestrze, - prace domowe (wypracowania) 2-4 razy w semestrze, - brak pracy domowej (minus - 3 minusy - ocena niedostateczna), - aktywność (zadania dodatkowe, plusy - 3 plusy - ocena bdb), - kartkówki (czytanie ze zrozumieniem) 1-2 razy w semestrze.

3. Jak informujemy uczniów o wymaganiach i systemie oceniania?
W klasach IV-VI nauczyciele na pierwszej lekcji w semestrze lub roku przedstawiają uczniom zakres materiału opracowywany w danym czasie oraz informacje o systemie oceniania. Dzięki temu uczniowie mogą przygotować się systematycznie do zajęć.
Przykład 1. Nauczyciel Anna Boderek przygotowała scenariusz specjalnych zajęć z przyrody w klasie VI przedstawiających dział programu "Ziemia w Układzie Słonecznym. Lądy i oceany." Cele: kształcenie umiejętności czytania mapy, orientowania się w przestrzeni, określanie położenia na Ziemi, określanie stref (klimatycznych, roślinnych, oświetleniowych), przybliżenie wielkich form ukształtowania powierzchni Ziemi i dna oceanicznego, dostrzeganie zależności między ruchami a oświetleniem Ziemi. Środki dydaktyczne: mapa fizyczna, globusy, plansza z Układem Słonecznym, schematy przedstawiające ukształtowanie powierzchni Ziemi i dna oceanicznego, plansze do gry, szachownice. Formy i metody: aktywny opis, praca indywidualna i w grupach, pokaz, ćwiczenia, gra dydaktyczna. Czas realizacji: 7 jednostek lekcyjnych. Po siódmej jednostce sprawdzamy wiadomości i umiejętności. Sprawdzian jest tak sformułowany, aby uczeń mógł wykazać się różnymi umiejętnościami, zawiera zestaw pytań, do których są podane odpowiedzi do wyboru, zadania z odpowiedzią, którą trzeba uzupełnić, na rysunku określić współrzędne punktu lub nazwać strefy, na załączonej mapie konturowej podpisać kontynenty i góry, odczytać dane z wykresu lub narysować wykres według danych. Ocena za sprawdzian wynika z szacunku procentowego sumy zdobytych punktów. Przed przystąpieniem do sprawdzianu uczniowie zostają zapoznani ze sposobem oceniania, a szacunek procentowy zostaje zawieszony na tablicy ogłoszeń w klasie.
Przykład 2. Trochę inaczej wygląda to w klasach nauczania zintegrowanego. W klasach I-III, szczególnie ważne i akcentowane jest w co należy dziecko wyposażyć i czego będzie się uczyło, na co kładzie się nacisk. Na kolejnych zebraniach wychowawcy informują, jak przebiega proces opanowywania najważniejszych umiejętności oraz w jaki sposób rodzice mogą pomóc dziecku, aby jego rezultaty były jak najlepsze. Informowanie musi odbywać się stopniowo przez cały rok. Rodzice otrzymują również na piśmie kryteria oceniania. Ocena cząstkowa wyrażona jest przymiotnikiem, do której dołączana jest pisemna notatka informująca, jakie dziecko umiejętności opanowało, a jakie powinno jeszcze utrwalić. Taka forma przekazu dla rodzica jak i ucznia jest bardziej jasna i zrozumiała.

4. W jaki sposób sprawdziliśmy, czy uczniowie zrozumieli zasady oceniania?

Metoda 1.
Po jednostce metodycznej UŁAMKI ZWYKŁE - POWTÓRZENIE w klasie V na zajęciach MATEMATYKA W KOMPUTERZE nauczyciel Wiesława Walerczyk zaproponowała uczniom, aby sami przedstawili w formie graficznej, w jaki sposób mogą być oceniani. Uczniowie pracowali w grupach dwuosobowych. Następnie wykorzystując program Paint przedstawili efekty swojej pracy w sposób graficzny. Spośród propozycji najczęściej się powtarzały: Mogę otrzymać ocenę: - za pracę domową , w którą włożyłem dużo wysiłku, - za kartkówkę z trzech ostatnich lekcji, - za odpowiedź ustną, - za zastosowanie zdobytych wiadomości w praktyce (w życiu codziennym), - za pracę klasową podsumowującą przerobiony materiał, - za rozwiązanie zadania dodatkowego, - za wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń, - za aktywność na lekcji. Każda grupa dokonała prezentacji swojej pracy, najciekawsze prace pod względem graficznym i merytorycznym zostały wydrukowane i wywieszone na gazetce w klasie.
Metoda 2.
Zespół zadaniowy postanowił przeprowadzić wśród uczniów klas IV - VI ankietę dotyczącą tego problemu. Zapytaliśmy w niej, czy uczeń wie za co może otrzymać ocenę i jak ją poprawić. Ankieta miała formę pytań otwartych. Okazało się, że większość uczniów klasy V i VI wie czego będzie się uczyć, zna zasady oceniania przez nauczyciela. Podają, że nauczyciele oceniają sprawiedliwie, omawiają zasady oceniania, wiedzą w jaki sposób mogą poprawić słabą ocenę. Wszyscy uczniowie wiedzą za co otrzymują oceny (np. za sprawdzian, pracę klasową, kartkówki, orientację na mapie, aktywność na lekcji, za pracę domową, prace dodatkowe, odpowiedź ustną , pisemną). Uczniowie klasy IV, jednak nie w pełni są zorientowani jakie wymagania i jakie formy oceniania stosują nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów. Zapewne ta słaba orientacja związana jest z przejściem do II etapu kształcenia, w którym istnieje system przedmiotowy, a każdy nauczyciel stosuje swój przedmiotowy system oceniania. Dalsza nasza praca będzie podążała w takim kierunku, aby wszyscy uczniowie zrozumieli zasady oceniania.

5. Jak nauczyciele współpracują ze sobą w ustalaniu wymagań wobec uczniów?

Przykład 1.
Z racji tej, że nasza szkoła jest małą placówką oświatową i funkcjonują w niej pojedyńcze oddziały na danym poziomie, mamy więc możliwość częstego spotykania się i rozwiązywania na bieżąco problemów związanych z nauczaniem i wymaganiami wobec uczniów. W naszych działaniach przyświeca nam jednomyślność i konsekwencja. Nauczyciele wszystkich przedmiotów w klasach IV - VI współpracują ze sobą przy ustalaniu wymagań wobec uczniów. Zależy nam, aby uczniowie ze wszystkich przedmiotów mieli jasno ustalone kryteria oceniania i aby ocena nie zależała od podejścia indywidualnego nauczyciela. Nauczyciele matematyki i przyrody skorelowali programy nauczania, tak by umiejętności z zakresu matematyki potrzebne uczniom na lekcjach przyrody nie sprawiały im trudności (np. oblicenia z zastosowaniem skali, obliczenia procentowe, analiza diagramów, porównywanie temperatur). Podobnie współpracują ze sobą w tym zakresie nauczyciele języka polskiego, historii i pozostałych przedmiotów. Efektem współpracy nauczycieli może być opracowany kalendarz oceniania z poszczególnych przedmiotów mający na uwadze higienę pracy umysłowej ucznia.
Przykład 2.
Nauczyciele kształcenia zintegrowanego ze względu na specyfikę oceny opisowej wymieniają się doświadczeniami w swoim zespole. Podczas swoich spotkań nauczyciele omawiają kryteria ocen, wymagania programowe, osiągnięcia uczniów, karty uczniów. Decyzje dotyczące wymagań zapadaja wspólnie w zespole, np. odnośnie wykonywania prac plastycznych, sposobu przygotowania dzieci do konkursu pięknego czytania, konkursu ortograficznego, czytelniczego i innych, realizacji programu BEZPIECZNA SZKOŁA. Zespołowi zależy na tym, aby każda klasa mogła zaprezentować się najlepiej i by uniknąć niezdrowej konkurencji.

6. Jak to widzą uczniowie?
Na lekcjach wychowawczych prowadzone były rozmowy z uczniami na temat "Co nauczyciele mogą zrobić, żebym lepiej wiedział, czego mam się uczyć i za co będę oceniany." W wyniku rozmów można stwierdzić, że zasady oceniania są dla uczniów jasne, wiedzą jak będą oceniani przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, pojawiły się, także propozycje, aby kalendarze oceniania były wywieszane na gazetkach w poszczególnych klasach.
Przykład 1
"Wiem czego mam się uczyć i za co będę oceniana." Ania z kl.VI
Przykład 2
"Chciałbym, aby kalendarze oceniania były wywieszane na gazetkach w poszczególnych klasach." Iwona z kl.IV
Przykład 3
"Zasady oceniania są dla mnie jasne. Nauczyciele przypominają o terminach sprawdzianów i klasówek." Norbert z kl. V.

7. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy, co planujemy?
Zadanie nie zostało zakończone, jesteśmy w toku jego realizacji. Wymiana doświadczeń i praca nad doskonaleniem metod lepszego informowania uczniów o ocenianiu i naszych wymaganiach będzie trwać w dalszym ciągu naszej pracy (ze szczególnym naciskiem w klasie IV). Chcemy by szkoła była dla każdego ucznia przyjazna i stwarzała mu warunki osiągania sukcesów na miarę jego możliwości. Nauczyciele nauczania zintegrowanego będą wymieniać się doświadczeniami, nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą współpracować ze sobą w toku dalszej codziennej pracy.

8. W jakim stopniu udało nam się zaangażować uczniów i rodziców w realizację zadania?
Uczniowie poprzez ankietę wypowiadali się na temat jasności systemu oceniania. Dzięki ankietom sprawdziliśmy stopień znajomości i jego zrozumienia przez uczniów. Rodzice zostali poinformowani o modyfikacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i wyrazili pozytywną opinię - najbardziej do rodziców i uczniów dociera jasna forma oceniania.

9. Czego się nauczyliśmy?
Realizacja tego zadania pozwoliła nam wnikliwie przeanalizować dotychczas stosowany system oceniania w szkole, a zarazem uświadomiła, jak ważne jest dobre informowanie uczniów o wymaganiach i ocenianiu. Aby uczniowie chętniej i efektywniej uczyli się nie wystarczy stworzyć system oceniania. System ten musi być dla nich jasny i zrozumiały, muszą dobrze być poinformowani czego będzie się od nich wymagać i jak będą oceniani. Zadanie to wymaga kontynuacji, dlatego też nauczyciele naszej szkoły będą dalej pracować nad ulepszaniem metod informowania o ocenianiu uczniów.