Szkoła z klasą  |  Organizatorzy  |  Nauczyciel z klasą  |  Akademia  |  Znajdź szkołę  |  Projekty!  |  Logowanie  |  Gazetki  |  Procent!  |

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie
Zadanie 5

Szef zespołu zadaniowego: Anna Boderek - nauczyciel przyrody
Członkowie zespołu zadaniowego: Beata Górska - nauczyciel języka polskiego, Krzysztof Sobczak - nauczyciel wychowania fizycznego, Urszula Tucholska - nauczyciel nauczania zintegrowanego, Sylwia Kleczewska - uczennica klasy VI, Robert Działak - uczeń klasy VI


ZASADA 5 Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat

Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera.


Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera.

Zadanie 5 C: Nasz szkolny kodeks

1. Kto pracował nad zadaniem?
Nad realizacją zadania pracował zespół w składzie: Anna Boderek - przewodnicząca, Urszula Tucholska - nauczycielka nauczania zintegrowanego, Beata Górska - nauczycielka języka polskiego, Wioletta Lorencka - członek Rady Rodziców, Sylwia Kleczewska - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Na podstawie wspólnych ustaleń sprawozdanie opracowała Beata Górska.

2. Jakie wątpliwości dotyczące obowiązujących w naszej szkole reguł zachowania mają uczniowie?
Statut Szkoły i Regulamin Oceniania (WSO) zawierał treści dotyczące kryteriów ocen zachowania oraz prawa i obowiązki ucznia. Umieszczono tam także zasady nagradzania i karania. Zespół zadaniowy w ww. składzie wyodrębnił z tych dokumentów treści umieszczone pod hasłem `prawa i obowiązki ucznia`. Dodano do tego odpowiednie sankcje, a więc sposób i przyczyny przyznawania nagród i kar. Tak przygotowany `kodeks` odczytano uczniom. Na godzinach wychowawczych poddano analizie poszczególne punkty. Okazało się, że niektóre treści są dla uczniów niejasne, na przykład ze względu na słownictwo tam umieszczone (np. zasady higieny pracy umysłowej). Uczniowie zwrócili też uwagę na to, że niektórych treści brakuje w `kodeksie`. Przyznali, że niekiedy koledzy nie szanują prywatności i są wobec siebie mało tolerancyjni. Kolejnym spostrzeżeniem były wzajemne relacje koleżeńskie, brak uczciwości. Poddali w wątpliwość nagradzanie i karanie, chcąc dokładnie wiedzieć, kiedy i za co mogą otrzymać nagrody i kary. Ważnym punktem rozmów stało się poczucie odpowiedzialności za to, co się zrobi, np. w przypadku zniszczenia czegoś w szkole lub dokonania niewłaściwego czynu.

3. Jakie zasady regulujące zachowania uczniów zostały doprecyzowane lub zmienione?
Na podstawie analizy projektu kodeksu przez uczniów postanowiono go trochę zmienić. Oto zaproponowane zmiany:
1) do kodeksu dołączono następujące treści:
`mam prawo do prywatności`,
`mam prawo do tolerancji`,
`ponoszę odpowiedzialność za swoje czyny`,
`dbam o kulturę słowa`
2) trudniejsze treści zostały przekształcone na bardziej zrozumiałe,
np. zamiast `mam prawo do rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej`
mamy treść: `mam prawo do higienicznych warunków pobytu w szkole`
3) doprecyzowano zasady przyznawania nagród i kar, dołożono te stosowane wcześniej, ale nie ujęte w naszym projekcie,
np. wśród nagród:
- informacja w gazetce szkolnej i prasie lokalnej,
- pisemna pochwała w zeszycie spostrzeżeń,
np. wśród kar:
- wezwanie rodziców do szkoły,
- pisemna uwaga w zeszycie spostrzeżeń

4. Jak działają reguły zachowania w Państwa szkole?

4.1. Sytuacja 1: nauczyciel zobaczył, że uczeń pali papierosa na terenie szkoły

Dzięki wprowadzonym zmianom przepisy szkolne stały się jasne i zrozumiałe dla uczniów. W ten sposób nie mieliśmy problemu z analizą przykładowych sytuacji.

1) PALENIE PAPIEROSÓW
Złamany zostałby tu przepis z dziedziny obowiązków ucznia `dbam o zdrowy tryb życia`. Z uczniem, który paliłby papierosy, wychowawca przeprowadziłby rozmowę i wpisałby uwagę do zeszytu spostrzeżeń. Gdyby sytuacja powtarzała się, wtedy odbyłaby się rozmowa ucznia z dyrektorem lub do szkoły zostaliby wezwani rodzice.

4.2. Sytuacja 2: nauczyciel widzi bijących się uczniów na szkolnym korytarzu


2) BÓJKA UCZNIÓW
Złamano by przepisy: `jestem życzliwy i koleżeński`, ` nie krzywdzę innych`, a także naruszono by zasadę ` mam prawo czuć się bezpiecznie na terenie szkoły`. W omówionej sytuacji (gdyby była jednorazowa) uczniowie po rozmowie z wychowawcą otrzymaliby uwagi do zeszytu spostrzeżeń. Gdyby takie zdarzenie dotyczące konkretnych uczniów powtarzało się, otrzymaliby upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej. W dalszej kolejności wezwani zostaliby rodzice, a uczniowie mogliby nawet otrzymać zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.

4.3. Sytuacja 3: nauczyciel złapał ucznia na ściąganiu w czasie sprawdzianu semestralnego


3)ŚCIĄGANIE
W podanym przykładzie łamany jest przepis `biorę aktywny udział w zajęciach szkolnych` oraz `postępuję uczciwie`. Wtedy zastosowany zostałby świeżo ustalony przepis - `unieważnienie pracy niesamodzielnej` i uczeń musiałby napisać sprawdzian ponownie w terminie ustalonym z nauczycielem.
Od każdej wymierzonej kary uczeń ma prawo się odwołać. Jeszcze przed wymierzeniem kary uczeń może wyjaśnić swoją sprawę lub oczyścić się z zarzutów przed wychowawcą lub dyrektorem. Gdy kara zostanie wymierzona, uczeń lub jego rodzice mogą ustnie odwołać się od niej do wychowawcy lub dyrektora szkoły (osoby, która wymierzyła karę) w ciągu 7 dni. W sytuacjach wątpliwych lub na prośbę ucznia może zostać powołana komisja, która zbada sprawę w ciągu 7 dni i wyda decyzję podtrzymującą lub znoszącą karę. Komisję powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzi przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz dyrektor i nauczyciel nie będący stronami w sprawie. Decyzja komisji jest ostateczna.

5. W jaki sposób uczniowie 'przełożyli' szkolny kodeks na bliższy im język?

Kodeks szkolny został przełożony na język ucznia w następujący sposób:

1) Uczniowie po zapoznaniu się z kodeksem i analizie jego treści przygotowali własny przekład wypisując na specjalnie przygotowanych kartkach prawa i obowiązki, które już znali. W ten sposób powstały `cegiełki`, z których zbudowany został dwuczęściowy `mur` obejmujący daną tematykę. Został wywieszony na korytarzu szkolnym.

2) Z okazji `Dnia Praw Człowieka` (10 grudnia) uczniowie klasy II (pod kierunkiem wychowawcy - Aleksandry Kuraszyk) i klasy IV( z wychowawcą - Anną Boderek) przygotowali przedstawienie traktujące o prawach człowieka. Dzieci przebrane za aniołki odczytywały świętemu Mikołajowi listy - prośby dzieci. Poprzez komentarz prowadzących i piosenki `aniołków` pozostali uczniowie stanowiący publiczność poznały swój `szkolny kodeks`. Tło występu stanowiły chmurki z hasłami pochodzącymi z Konwencji Praw Człowieka.

3) Uczniowie klasy VI na godzinie wychowawczej prowadzonej przez Beatę Górską zostali podzieleni na grupy. Część uczniów prezentowała scenki przedstawiające różne zachowania swoich fikcyjnych kolegów, a pozostali analizowali sytuacje i wyjaśniali, jaki przepis został złamany i jaką karę powinien ponieść `winowajca`. Wykorzystano tu m. in. scenki omówione w punkcie 4.

6. Jak to widzą uczniowie?
W klasach IV-VI zebrano opinie uczniów na temat szkolnego kodeksu. Oto niektóre z nich: Ania, klasa IV: `Dla mnie ten kodeks jest zrozumiały i jasny. Nic nie chcę w nim zmieniać, wszystko wydaje mi się prawidłowe.` Łukasz, klasa VI: `Prawa i obowiązki ucznia są dla mnie jasne. Uważam, że wszystko zostało ujęte w naszym kodeksie.` Daria, klasa V: `Nasz kodeks jest zrozumiały i jasny dla wszystkich uczniów. Według mnie prawa i obowiązki ucznia są właściwe i uczciwe.` Uczniowie wypowiedzieli się o kodeksie bardzo pozytywnie. Po wcześniejszych analizach i ustaleniach, teraz uznali, że wszystko, co powinno się w nim znaleźć, już jest zawarte. Uważają swój kodeks za dobry.

7. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy, co planujemy?
Dzięki pracom związanym z realizacją zadań zredagowano jednolity kodeks szkolny. Jednak działalność ta pozostaje otwarta. Uczniowie wciąż stwarzają sytuacje, które mogą nie być ujęte w kodeksie. Nie można więc uznać tej kwestii za zamkniętą. Nasz szkolny kodeks będzie poddawany analizie i w miarę potrzeb aktualizowany.

8. W jakim stopniu udało nam się zaangażować uczniów i rodziców w realizację zadania?
W tworzeniu szkolnego kodeksu brali udział oprócz wymienionego wyżej zespołu zadaniowego także uczniowie. To oni wypowiadali się na temat treści w nim zawartych, proponowali zmiany, tworzyli `mur z cegiełek` (p. 5 ), odgrywali scenki ułatwiające zrozumienie praw i obowiązków. Ponadto zespół uczniów redagujący gazetkę szkolną przygotował dodatek specjalny. W ten sposób szkolny kodeks dotarł bezpłatnie do każdej rodziny. Z kodeksem zostali zapoznani także rodzice. Poddano go analizie i dyskusji na spotkaniu dyrektora z rodzicami, które odbyło się 11.12.2003.

9. Czego się nauczyliśmy?
Realizacja tego zadania pozwoliła inaczej spojrzeć na problem praw i obowiązków ucznia. Poznaliśmy trudności, z jakimi borykają się nasi podopieczni oraz ich potrzeby związane z ustalaniem i przestrzeganiem zasad. Prawa i obowiązki zostały wyodrębnione z istniejących już dokumentów, doprecyzowane, przełożone na język zrozumiały dla dziecka i stanowią odrębny dokument. Uczniowie, dzięki zaangażowaniu ich w realizację zadania, poznali obowiązujące ich zasady i zrozumieli je. Stworzony kodeks ułatwi samoocenę ucznia, którą dzieci dokonują podczas śródrocznej i końcoworocznej oceny zachowania. Nasz szkolny kodeks stał się jasny i obowiązuje w szkole.