Szkoła z klasą  |  Organizatorzy  |  Nauczyciel z klasą  |  Akademia  |  Znajdź szkołę  |  Projekty!  |  Logowanie  |  Gazetki  |  Procent!  |

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie
Zadanie 6

Szef zespołu zadaniowego: Wiesława Walerczyk - nauczyciel matematyki
Członkowie zespołu zadaniowego: Beata Górska - nauczyciel języka polskiego, Krzysztof Sobczak - nauczyciel wychowania fizycznego, Anna Andrzejewska - nauczyciel nauczania zintegrowanego,


ZASADA 6 Szkoła przygotowuje do przyszłości

Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury.


Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury."

Zadanie 6 B: Dostępny komputer i internet

1. Kto pracował nad zadaniem?

Nad realizacją zadania pracował zespół w składzie:
Wiesława Walerczyk - szef zespołu zadaniowego, nauczyciel matematyki.
Członkowie zespołu zadaniowego:
Anna Andrzejewska - nauczyciel nauczania zintegrowanego,
Beata Górska - nauczyciel języka polskiego,
Krzysztof Sobczak - nauczyciel wychowania fizycznego.
Sprawozdanie sporządziła Wiesława Walerczyk i Anna Andrzejewska.

2. Jak wielu uczniów opanowało trzy podstawowe umiejętności informatyczne?

Umiejętność pisania i edytowania tekstów uczniowie poznają i doskonalą na zajęciach informatyki w klasie VI dwa razy w tygodniu, na kółku matematyka w komputerze w klasie V raz w tygodniu oraz podczas zajęć kółka dziennikarskiego w klasach IV - VI raz w tygodniu. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z komputerów podczas zajęć świetlicowych trzy razy w tygodniu. Wszyscy uczniowie klas IV - VI opanowali umiejętność pisania i edytowania tekstów w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy. Obecnie w szkole posiadamy stałe łącze do Internetu jednostanowiskowe, z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie. Nie zaspakaja to jednak potrzeb uczniów. W związku tym zostały podjęte kroki, aby salę komputerową podłączyć do Internetu w miesiącu marcu 2004 r. Przygotowaliśmy ankietę, która miała na celu sprawdzenie opanowania umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się edytorem tekstu, programami graficznymi oraz korzystania z zasobów Internetu i obsługi poczty elektronicznej. Z przeprowadzonej ankiety, wynika, że uczniowie klas IV - VI, którzy uczestniczą w zajęciach informatyki prawie w 100 % opanowali posługiwanie się edytorem tekstu i edytorem graficznym Paint. Uczniom tym również nie sprawia kłopotu korzystanie z poczty elektronicznej w sieci, natomiast z powodu braku stałego łącza sali komputerowej z Internetem w zadawalającym stopniu nie wszyscy opanowali te umiejętności - około 60%.

3. Jak wykorzystujemy komputery i internet w nauczaniu przedmiotów innych niż informatyka?

3.1. Przykład 1

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM.
Nauczyciel nauczania zintegrowanego Anna Andrzejewska w ramach realizacji ośrodka tematycznego "Niedługo Święta Bożego Narodzenia" przeprowadziła zajęcia w sali komputerowej. Temat zajęć: Projektujemy kartki świąteczne. Cele zajęć: a) doskonalenie posługiwania się komputerem w zakresie - wykorzystania właściwych narzędzi edytora graficznego Paint do kolorowania, użycia autokształtów, linii prostej, otwierania i zamykania określonego pliku, zapisywania zmian, b) utrwalenia pojęć dotyczących zestawu komputerowego, c) pobudzanie wyobraźni i logicznego myślenia. Środki dydaktyczne: komputer. Metody pracy: działania praktycznego. Formy pracy: praca indywidualna przy komputerze. Przebieg zajęć: Po podaniu celu zajęć: projektowanie kartki świątecznej. Nauczyciel stawia kilka pytań sprawdzających wiedzę dzieci: Jak nazywają się poszczególne elementy zestawu komputerowego? Co to jest pulpit i jakie są jego elementy? Jak nazywa się program, w którym rysujemy? Jak go otworzyć? Uczniowie udzielają odpowiedzi. Następnie nauczyciel otwiera edytor graficzny Paint pokazuje, których narzędzi należy użyć, aby narysować np. bombkę, choinkę, mikołaja. Poleca wykorzystanie autokształtów, jak również demonstruje sposób wypełnienia narysowanych elementów karty. Po tym pokazie i wyjaśnieniu uczniowie samodzielnie projektują kartkę, wykorzystując zdobyte wcześniej wiadomości. Nauczyciel cały czas kontroluje efekty prac dzieci, a w razie potrzeby doradza. Po zakończeniu pracy na komputerze uczniowie zamykają plik. Na zakończenie nauczyciel podsumowuje zajęcia, jak również zadaje uczniom pytanie: Kartkę łatwiej wykonuje się na papierze, czy na komputerze? oraz, które kolorowanie jest dokładniejsze? Dzieci wydają opinie.

3.2. Przykład 2

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W NAUCZANIU MATEMATYKI.
W klasach IV - VI często odbywają się lekcje matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych, np.: wydawnictwa WSiP Matematyka 2001 dla klas IV - VI, programu Pitagoras dla szkoły podstawowej, programu Punkty, Poly, Matgra, Qadrox2, prezentacji w PowerPoint i innych.
Jeden z tematów lekcji matematyki w klasie V "Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie." został przeprowadzony z zastosowaniem technologii komputerowej. Cele lekcji: uczeń zna pojęcie prostokątnego układu współrzędnych na płaszczyźnie, uczeń potrafi zaznaczyć punkty o danych współrzędnych w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie, uczeń potrafi odczytać współrzędne punktów w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Metody: poglądowa, ćwiczeń, pogadanka, problemowa, praca z komputerem. Formy pracy: zbiorowa, w parach, w grupach, gry dydaktyczne. Środki dydaktyczne: plansze do gry "okręty", program komputerowy Matematyka 2001, program Punkty, kolorowe pisaki do tablicy bezpyłowej, tablica kratkowana. Przebieg lekcji: 1). Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, ilościowa kontrola pracy domowej. 2). Podanie tematu lekcji. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji poprzez podanie przykładów z życia. Uczniowie przypominają sposoby określania współrzędnych geograficznych, położenia okrętów na planszy, współrzędnych pól szachownicy. Opisują parami liczb miejsca zaznaczone na mapce piratów. 3). Nauczyciel wprowadza pojęcie prostokątnego układu współrzędnych na płaszczyźnie i określenia z nim związane. Pokazuje sposób zaznaczania punktów w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Uczniowie rysują układ współrzędnych na płaszczyźnie, zapoznają się z nazwami osi układu, z nazwami ćwiartek, odczytują współrzędne punktów zaznaczonych w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie. 4). Nauczyciel poleca rozwiązanie zadań w zespołach dwuosobowych - praca z komputerem: - uczniowie zaznaczają punkty w układzie współrzędnych, -uczniowie odczytują i zapisują współrzędne zaznaczonych punktów. 5). Następnie uczniowie mogą sprawdzić w jakim stopniu opanowali umiejętność określania położenia punktów oraz zaznaczania ich położenia w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie przechodząc do rozwiązania testu - praca z komputerem. 7). Podsumowanie wiadomości poznanych na lekcji. Zadanie i omówiemnie pracy domowej.
Zajęcia przeprowadziła Wiesława Walerczyk - nauczycielka matematyki.

4. Jakie są zasoby naszego 'banku zadań na komputer i internet'?

4.1. Przykład 1

BAZA SCENARIUSZY LEKCJI WYKORZYSTUJĄCYCH KOMPUTER I INTERNET.
W banku zebrano scenariusze lekcji różnych przedmiotów do realizacji, których konieczny jest komputer lub internet. Część z nich opracowano samodzielnie, niektóre pochodzą z internetu i są wykorzystywane po niewielkich modyfikacjach. Stanowią również inspirację do tworzenia przez nauczycieli scenariuszy własnych lekcji. Pomysł stworzenia bazy scenariuszy powstał podczas pracy zespołu.
Podajemy przykładowy scenariusz opracowany przez nauczyciela matematyki Wiesławę Walerczyk. TEMAT: ŚREDNIA ARYTMETYCZNA. Po skończonych zajęciach uczeń jest świadomy potrzeby liczenia średniej (np. średniej ocen), potrafi swobodnie poruszać się w środowisku arkusza kalkulacyjnego, potrafi zaprojektować i wykonać wykres przy pomocy kreatora wykresów. W czasie zajęć rozwija umiejętność pracy w grupie i twórczego rozwiązywania problemów. Metody pracy: praca indywidualna, praca zespołowa. Środki dydaktyczne: zestw komputerowy, program - arkusz kalkulacyjny, przykłady planszy z tabelą i wykresem. Przebieg lekcji: Nauczyciel przedstawia uczniom zadanie do realizacji. Każda grupa wykonuje arkusz wg podanego wzoru (Tytuł "Średnia ocen za pierwsze półrocze 2003/2004" zapisują czcionką Arial 20 pkt.), następnie tworzą tabelę z trzech kolumn (Lp. Przedmiot, Ocena) i czternastu wierszy (wpisują nazwy przedmiotów, suma, średnia), np. tabela w bloku A10 do C23. Po utworzeniu tabeli uczniowie wprowadzają dane w kolumnie Lp. Przedmiot, Ocena. Następnie po wyjaśnieniu nauczyciela obliczają sumę ocen a następnie średnią ocen. Obliczanie średniej ocen poznają na dwa sposoby tj.1). przy pomocy ręcznej edycji formuł lub 2). przy pomocy gotowej formuły. Następnie uczniowie zaznaczają obszar B10 do C21 i uruchamiają kreator wykresów z menu wstaw\wykres. Wybierają typ wykresu, zapisują nazwę wykresu, opisują oś X i oś Y , z pomocą kreatora tworzą wykres. Wyniki swojej pracy zapisują na nośniku. Następnie dokonują wydruku z menu plik\drukuj. Na zakończenie lekcji uczniowie dokonują analizy wykresów.

4.2. Przykład 2

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE.
Cele lekcji: zapoznanie uczniów z metodami wyszukiwania informacji w internecie i sposobami zapisu uzyskanych informacji na nośniku informacji (dyskietce), uczeń potrafi obsługiwać przeglądarkę Internet Explorer, rozpoznać składniki portali internetowych i ich przeznaczenie, wybrać miejsce zapisu informacji. Metody pracy: prezentacja, ćwiczenia. Formy pracy: praca samodzielna, praca w grupie dwuosobowej. Środki dydaktyczne: komputer, tablica. Plan lekcji: 1).Część organizacyjna: Podanie tematu lekcji i uświadomienie celu lekcji. Lekcję rozpoczynamy od dyskusji z uczniami na temat potrzeby wyszukiwania informacji i możliwości uzyskania tych informacji ze źródła jakim jest internet. Następnie rozmawiamy z uczniami na temat sposobów wyszukiwania informacji (co chcemy znaleźć, jak należy wpisać do wyszukiwarki potrzebne nam hasło, aby uzyskać potrzebną nam informację i w jaki sposób trzeba uzyskaną informację zapisać na dysku). 2). Podanie przykładowych adresów portali internetowych:
np. polskie portale - www.wp.pl - www.onet.pl -www.interia.pl - www.gazeta.pl - www.google.pl, zagraniczne portale: -www.altavista.com - www.yahoo.com i inne. 3). Podanie sposobu wyszukiwania informacji przy wykorzystaniu portalu internetowego - uruchomienie np. www.wp.pl , -wskazanie miejsca położenia wyszukiwarki, podanie sposobu wpisywania hasła, np. Kraków, - uzupełnienie wpisanego hasła Wawel, - podanie sposobu wyszukiwania informacji w wynikach wyszukiwania (zaznaczyć okienko szukaj w wynikach), podanie sposobu zapisu informacji graficznej na nośniku (prawy przycisk myszy na wybranym elemencie graficznym, wybranie funkcji "zapisz jako obraz", wybrane miejsce zapisu, np. dyskietka 3,5(A), podanie nazwy zapisanego rysunku). 4). Podanie sposobu wyszukiwania informacji przy pomocy wyszukiwarki, np. www.google.pl - wpisanie hasła, np. morze, -wybranie łącza Morze Bałtyckie i wybranie przykładowej informacji w wyszukiwanej stronie Moje Morze -Lekcja o Bałtyku. -Wyjaśnienie sposobu zaznaczania wybranego fragmentu tekstu i skopiowanie go do pamięci (RAM), -podanie sposobu zapisu zaznaczonej informacji, otworzenie edytora tekstu WordPad, wklejenie zaznaczonego fragmentu tekstu, zapis informacji na nośniku pod podaną nazwą (np. na dysku A: pod nazwą Bałtyk). 5). Część końcowa lekcji: podsumowanie sposobów znalezienia i zapisania informacji na nośniku, - ocena wykonanego zadania. Scenariusz opracowała Wiesława Walerczyk.

4.3. Przykład 3

TECHNIKA: WYKONUJEMY KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ NA IMPREZĘ ŚRODOWISKOWĄ Z OKAZJI DNIA KOBIET.
Cele lekcji: uczeń potrafi zredagować i sformatować tekst w programie Microsoft Word, wkleić rysunek wykonany w edytorze graficznym Paint lub wstawić z pliku. Metody pracy: pogadanka, pokaz, obserwacja, praca z komputerem. Formy pracy: indywidualna, w grupach. Środki dydaktyczne: zestaw komputerowy, program Paint, MS Word. Przebieg lekcji: 1).Etap wstępny: Nauczyciel podaje temat i uświadamia uczniom cel zajęć. Nawiązuje do Święta Kobiet w dniu 8 marca, składania życzeń i laurek okolicznościowych. Prezentuje kilka kartek - laurek i zachęca uczniów do wykonania ich tym razem z wykorzystaniem technik komputerowych. Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie programu Paint i Word. Przedstawia i omawia materiał obecnej lekcji: przypomina wiadomości dotyczące edycji tekstów w edytorze Word (zmianę kroju czcionki, zmianę wielkości,koloru, grubości czcionki, pisanie kursywą,podkreślenie, pisanie dużą literą, pisanie polskich liter, wyśrodkowanie, wyrównanie do lewej, do prawej, wyśrodkowywanie), przypomina narzędzia edytora grafiki Paint (szczególnie operacje na blokach: kopiowanie CTRL+C, wklejanie CTRL+V, wycinanie CTRL+X), zapisywanie dokumentu na dysku).W trakcie omawiania obu edytorów uczniowie mają możliwość na bieżąco sprawdzania omawianych funkcji programu. 2). Etap główny: Nauczyciel demonstruje uczniom na komputerze możliwość pracy w dwóch edytorach Paint i Word. Przełączanie się między oknami. Następnie wykonuje dowolny rysunek, kopiuje go do schowka, rozwija okno Word i wkleja rysunek ze schowka. Uczniowie obserwują czynności nauczyciela, słuchają komentarza,a następnie skopiowany rysunek do schowka wklejają do edytora tekstu. Następnie nauczyciel poleca uczniom założyć nowy plik(Menu\Plik\Zapisz), zredagować tekst kartki - życzenia, następnie sformatować tekst i zapisać na nośniku a następnie zwinąć okno do paska zadań. Uczniowie wykonują zadanie. Następnie nauczyciel prosi o otwarcie programu Paint, założenie pliku, wykonanie rysunku za pomocą autokształtów i innych narzędzi przybornika, zaznaczenie i skopiowanie do schowka, zwinięcie okna do paska zadań, rozwinięcie Worda, wklejenie rysunku ze schowka do dokumentu. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, doradza. 3).Etap końcowy: nauczyciel przypomina o zapisaniu swojej pracy na dysku C, tak jak uczyli się wcześniej, sprawdza poprawność wykonania zadania, dokonuje oceny, ocenia zrozumienie tematu.

5. Jak to widzą uczniowie?

Nauczyciele, którzy na swoich zajęciach wykorzystywali technologię informacyjną prowadzili z uczniami rozmowy na temat: Jakie są najciekawsze zajęcia, na których wykorzystujemy komputer i internet? W wyniku rozmów można stwierdzić, że te zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.
Np.- Kasia klasa III -"podobały mi się zajecia, na których samodzielnie zaprojektowałam kartkę świąteczną,"
- Sylwia klasa VI - "nauczyłam się poszukiwać i przeglądać strony WWW związane z tematyką naukową. Dzięki temu mogę przygotować dodatkowe informacje na zajęcia z historii i przyrody."
- Iwona klasa IV - "podobały mi się wszystkie zajęcia, na których nauczyciele wykorzystują komputery. Nie mam komputera w domu, ale dzięki tym zajęciom zapoznałam się z obsługą komputera i potrafię pracować w edytorze tekstu i programie graficznym Paint."
- Norbert klasa V - "Najciekawsze zajęcia to matematyka w komputerze, dlatego że uczymy się posługiwać komputerem i uczymy się matematyki."

6. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy, co planujemy?

Tak. Zadanie zostało zrealizowane. Nie oznacza to jednak, że komputer i internet przestaną nauczyciele wykorzystywać w procesie dydaktycznym. W dalszym ciągu będziemy kontynuować oraz rozszerzać wykorzystywanie technologii komputerowej na różnych przedmiotach. Szczególnie ważne wydaje nam się również rozszerzenie "Banku zadań" na komputer i internet.

7. W jakim stopniu udało nam się zaangażować uczniów i rodziców w realizację zadania?

UDZIAŁ UCZNIÓW:
Uczniowie brali udział w wypełnianiu ankiety na temat opanowania przez nich trzech podstawowych umiejętności informatycznych (pisania i edytowania tekstów, posługiwania się pocztą elektroniczną i skutecznego korzystania z zasobów internetu).Udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.
Podali kilka ciekawych propozycji dotyczących wykorzystania komputera i internetu:
- "chciałbym korespondować za pomocą poczty elektronicznej z kolegami z innych krajów" - Michał kl. VI,
- "chciałabym dostawać takie zadania do wykonania, do których będzie potrzebny komputer, będzie to ciekawsze od tradycyjnych zadań" - Dagmara kl. V,
- "korzystanie z internetu pozwoliłoby mi na uzupełnienie notatek z przyrody" - Jakub kl. V.
Uczniowie są współredaktorami szkolnej gazetki "Kleksik", samodzielnie projektowali i wykonywali okolicznościowe kartki, zaproszenia, podziękowania. Bardzo chętnie włączają się we wszelkie działania związane z użyciem technologii komputerowej i informatycznej.
UDZIAŁ RODZICÓW:
Rodzice naszej szkoły od dawna są zaangażowani w prace na rzecz tworzenia sali komputerowej. Podejmowali różne działania, których celem było pozyskanie funduszy na jej tworzenie. Zakupili trzy komputery oraz pozostałe niezbędne elementy do połączenia komputerów w sieć lokalną. Rodzice są zadowoleni, że ich dzieci mogą korzystać z zajęć, na których wykorzystuje sie komputery, czego dają wyraz w rozmowach z dyrektorem szkoły, wychowawcami i w swych działaniach. Ze składek Rady Rodziców finansowany jest papier i tusz do komputerowego wydruku okolicznościowych kartek, dyplomów i podziękowań.

8. Czego się nauczyliśmy?

W czasie realizacji zadania stwierdziliśmy, że uczniowie entuzjastycznie podchodzą do możliwości korzystania z komputera i internetu wielu z nich ma go w domu i chętnie wykorzystuje do przygotowania materiałów na lekcje. Zaobserwowaliśmy u uczniów dużą swobodę w posługiwaniu się komputerem. Nauczyciele dostrzegają konieczność wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej komputera i internetu. Zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej i i informatycznej stały się bardzo popularne, rozbudziły ciekawość poznawczą uczniów a zarazem stały się inspiracją do korzystania z internetu, jako dodatkowego źródła informacji, jak również pogłębiły zainteresowania. Podjęliśmy decyzję, że będziemy rozszerzać wykorzystanie komputerów na różnych przedmiotach. Podejmiemy działania w kierunku biegłego opanowania obsługi komputera przez dzieci młodsze (ustalimy harmonogram korzystania z sali komputerowej przez dzieci klas I - III).